ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΥΡΩΔΙΚΑ
11 Σεπτεμβρίου 2017
Aλάτι νοστιμιά η θάνατος
22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΟΝ

Οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της πρωτογενούς μας παραγωγής και ειδικότερα σε όρους ποιότητας και έκτασης καλλιεργούμενων εδαφών εμφανίζοντας ταυτόχρονα έλλειψη εξειδίκευσης στις σχετιζόμενες παραγωγικές δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, προτείνεται η υλοποίηση ενεργειών, οριζόντιου κυρίως χαρακτήρα, για την υποστήριξη των αγροτικών δραστηριοτήτων με συνακόλουθη προστασία των φυσικών πόρων.

Πιο συγκεκριμένα

Υποστήριξη τοπικών συνεταιρισμών & πιστοποίηση προϊόντων

 

Αναδιάρθρωση ή και υποβοήθηση δημιουργίας τοπικών συνεταιρισμών, σε νέο πλαίσιο λειτουργίας, με υιοθέτηση κατάλληλων υποδομών τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας των τοπικών προϊόντων (σύνδεση πρωτογενή με δευτερογενή τομέα). Επιπρόσθετα, πιστοποίηση κτηνοτροφίας ως βιολογικής (ειδικότερα για τα αιγοπρόβατα), αφού η διατροφή τους στηρίζεται κυρίως στην ελευθέρα βοσκή και επί της ουσίας είναι βιολογική. Πολύπλευρη ενίσχυση των συνεταιρισμών ώστε να επιτύχουν διείσδυση των προϊόντων τους στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά, μέσω δράσεων, mentoring, clustering, δικτύωσης και προβολής σε διεθνές επίπεδο.

Αξιοποίηση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων

Ενοικίαση αναξιοποίητων δημόσιων και δημοτικών αγροτικών εκτάσεων σε ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένους παραγωγούς, ιδιαίτερα νέους και ανέργους, και στήριξή τους στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα

Ενίσχυση καινοτόμων καλλιεργειών

Ενίσχυση καινοτόμων καλλιεργειών διαμέσου της αναδιοργάνωσης του αυτοτελούς τμήματος αγροτικής ανάπτυξης και της σύναψης συνεργασιών με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ή και άλλα επιστημονικά ιδρύματα και φορείς με στόχο τη στροφή στη γεωπονική έρευνα και εκπαίδευση με βασική προτεραιότητα τη βιολογική γεωργία. Στόχο αποτελεί ο προσδιορισμός και η βελτιστοποίηση της καλλιέργειας ειδών που ευδοκιμούν και η ενσωμάτωσή τους αφενός στο τουριστικό προϊόν και αφετέρου στα νοσοκομεία, σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία, στο πλαίσιο μιας πολιτικής «πράσινων προμηθειών». Για τον ορισμό της «καινοτόμου καλλιέργειας» θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων και η πλούσια διεθνής εμπειρία, ενώ θα μελετηθούν δεδομένα ζήτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή θα απορροφάται στην εθνική και τη διεθνή αγορά, καθιστώντας την προσπάθεια μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Εφαρμογή Συμφώνου Ποιότητας

Δημιουργία Φορέα (με συμμετοχή τοπικών συλλογικών και παραγωγικών φορέων όλων των κλάδων σε επίπεδο Περιφέρειας  ο οποίος θα εγγυάται την εφαρμογή ενός Συμφώνου Ποιότητας για τα τοπικά – γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έτσι το σήμα ποιότητας, πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς, καταρχήν για οποιαδήποτε δραστηριότητα έρχεται σε άμεση επαφή με τον επισκέπτη και γενικά τον καταναλωτή. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Κύρια και μη καταλύματα,
  • Εστιατόρια, καφετέριες και γενικότερα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Τοπικά παραγόμενα προϊόντα
  • Τουριστικά πρακτορεία – γραφεία
  • Δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού

Καθορισμός χρήσεων γης

Ο καθορισμός χρήσεων γης, είναι επιτακτικός προκειμένου να καταστεί αφενός δυνατός ο σχεδιασμός της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου να μειωθεί η πίεση της οικιστικής ανάπτυξης εις βάρος της γεωργικής γης. Επικουρικά, απαιτείται η ανάληψη δράσεων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Οικονομικών) για την παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων με βάση τη χρήση και ειδικά για την καλλιεργήσιμη γη (π.χ. επιβολή μηδενικού φόρου και τελών μεταβίβασης με ρήτρα την υποχρεωτική καλλιέργεια τουλάχιστον για 10 χρόνια).

Πιστοποίηση κτηνοτροφίας

Πιστοποίηση κτηνοτροφίας ως βιολογικής (ειδικότερα για τα αιγοπρόβατα), δεδομένου ότι η διατροφή τους στηρίζεται κυρίως στην ελευθέρα βοσκή και επί της ουσίας είναι βιολογική.

Καλλιέργεια «καταναλωτικής» συνείδησης για τα τοπικά προϊόντα

Σχεδιασμός και υλοποίηση συντεταγμένων δράσεων για την καλλιέργεια «καταναλωτικής»  συνείδησης για τα τοπικά προϊόντα.

 Ενίσχυση θεσμού «Λαϊκής Αγοράς» για συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες

Ενίσχυση και καθιέρωση του θεσμού της «Λαϊκής Αγοράς» με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών και την ανάδειξη – υποβοήθηση των τοπικών παραγωγών, χωρίς όμως να θίγονται οι τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις και παροχή στοχευμένων κινήτρων για τη συμμετοχή βιοκαλλιεργητών.

 Εκπόνηση ειδικού Marketing και Promotion Plan

Εκπόνηση ειδικού Marketing και Promotion Plan με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάδειξη, προβολή και προώθηση προϊόντων ιδιοτυπίας και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – ΠΟΠ (ενδεικτικά αναφέρονται το τυρί και λοιπά τυροκομικά προϊόντα, το θυμαρίσιο μέλι, αρωματικά και θεραπευτικά φυτά) σε αγορές στόχους.

Η αποτελεσματική προώθηση ενός προϊόντος δεν μπορεί να στηριχθεί, αποκλειστικά και μόνο, στην ποιότητα του αλλά στη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου Marketing Mix το οποίο θα περιλαμβάνει εκτός από το ίδιο το προϊόν, την τιμή, το σχέδιο προώθησης και την επιλογή των σημείων πώλησης.

Παροχή κινήτρων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Καθορισμός και παροχή στοχευμένων κινήτρων σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  (π.χ. διασφάλιση παροχής νερού σε χαμηλό κόστος) με στόχο την ενθάρρυνση άσκησης αγροτικών και συναφών δραστηριοτήτων. https://agroticmall.gr/