ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
7 Ιουλίου 2017
Αχινός…..η χρυσή επένδυση!
12 Ιουλίου 2017

 

 

Τα μεταφορικά μέσα, τα κιβώτια και ο εξοπλισμός τους θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συντηρηθεί και να λειτουργούν κατά τρόπον ώστε:

 • να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η ταλαιπωρία των ζώων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους,
 • τα ζώα να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες,
 • να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται,
 • να εμποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων και να αντέχουν στις πιέσεις των μετακινήσεων,
 • να εξασφαλίζεται διαρκώς η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα αέρα για το μεταφερόμενο είδος ζώων,
 • να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα ώστε να είναι δυνατό να επιθεωρούνται τα ζώα και να τους παρέχονται φροντίδες,
 • να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο,
 • να διαθέτουν δάπεδο που ελαχιστοποιεί τη διαφυγή ούρων και περιττωμάτων,
 • να παρέχουν επαρκή φωτισμό για την επιθεώρηση και την παροχή φροντίδων στα ζώα κατά τη μεταφορά.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος των ζώων και σε κάθε επίπεδο του προβλέπεται επαρκής χώρος  ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός επάνω από τα ζώα όταν αυτά βρίσκονται σε φυσική όρθια θέση χωρίς να εμποδιζόταν σε καμία περίπτωση οι φυσικές τους κινήσεις.

Για τα άγρια ζώα και τα είδη πλην των κατοικίδιων ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων κατά περίπτωση, τα  ακόλουθα έγγραφα συνοδεύουν τα ζώα:

 • ένδειξη ότι πρόκειται για άγρια, ανθρωπόφοβα ή επικίνδυνα ζώα,
 • γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής, νερού και απαραίτητης ειδικής φροντίδας.

Τα χωρίσματα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν το βάρος των ζώων. Ο εξοπλισμός τους πρέπει να επιτρέπει τις ταχείες και εύκολες κινήσεις.

Χοιρίδια βάρους κάτω των 10 κιλών, αμνοί βάρους κάτω των 20 κιλών,μόσχοι ηλικίας κάτω των 6 μηνών και πουλερικά ηλικίας κάτω των 4 μηνών πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στρωμνή ή ανάλογο υλικό το οποίο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη άνεση ανάλογα με το είδος,  τον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων, τη διάρκεια της μεταφοράς και τις καιρικές συνθήκες. Το υλικό αυτό πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή απορρόφηση των ούρων και των περιττωμάτων.

Τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται ζώα,  πρέπει να φέρουν σαφή και ευανάγνωστη σήμανση με την οποία δηλώνεται η παρουσία ζώντων ζώων, εκτός αν τα ζώα μεταφέρονται σε κιβώτια με τη σήμανση.

Τα οδικά οχήματα πρέπει να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την φόρτωση και την εκφόρτωση.